Warunki sprzedaży Novoferm Polska Sp. z o.o.

ARTYKUŁ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA
Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy jest określenie warunków, na jakich Novoferm Polska Sp. z o. o. sprzedaje produkty i świadczy usługi Kupującym wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień
lub umowach.
Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:

 • OWS – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy”
 • Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie nabywać produkty lub korzystać z usług świadczonych przez Novoferm Polska Sp. z o. o. oraz osobę fizyczną nabywającą produkty lub korzystającą z usług świadczonych przez Novoferm Polska Sp. z o. o. dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej („konsument”).


ARTYKUŁ 2. ZAMÓWIENIE
2.1. Dla zawarcia umowy Kupujący składa Novoferm Polska Sp. z o.o. zamówienie na zasadach określonych poniżej. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie, że jego integralną część stanowią niniejsze OWS.
2.2. Zamawianie produktów odbywa się za pośrednictwem handlowca biurowego Novoferm Polska Sp. z o.o.
2.3. Każdemu klientowi przydzieleni są opiekunowie klienta. Każdy klient jest obsługiwany przez dwóch opiekunów – przedstawiciela handlowego pracującego w terenie oraz handlowca biurowego.
2.4. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (faks, e-mail itp.) pod rygorem nieważności.
2.5. Każde zamówienie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a) przedmiot zamówienia – nr katalogowy produktu lub jego opis oraz wszystkie informacje, które będą określone w specjalnie przygotowanym przez Novoferm Polska Sp. z o.o. formularzu zamówieniowym,
b) ilość towaru/usług,
c) cenę,
d) pełne dane Kupującego:

 •  firmę (nazwę) Kupującego,
 •  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać pełne imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; numer, pod jakim dana działalność figuruje w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz siedzibę urzędu, który dokonał wpisu,
 •  w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej („konsument”) należy podać adres zamieszkania oraz numer PESEL,
 •  w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać numer, pod którym dany podmiot jest zarejestrowany
 • w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • adres siedziby Kupującego; w przypadku osób fizycznych należy podać adres zamieszkania oraz adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza,
 •  NIP, REGON, w przypadku osób fizycznych numer PESEL, numer telefonu/faksu, adres poczty elektronicznej i inne dane kontaktowe Kupującego,
 •  jeżeli zamówienie składają wspólnicy spółki cywilnej, informacje dotyczące firmy Kupującego, adresu zamieszkania oraz adresu, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza, NIP, REGON, numer telefonu/faksu, adres poczty elektronicznej i inne dane kontaktowe Kupującego, dotyczyć powinny każdego wspólnika spółki cywilnej,
 •  do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Kupującego, np. odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwo,

e) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za składanie zamówień, jej numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest upoważniona przez Kupującego do składania wszelkich oświadczeń w zakresie zamówienia,
f) pełne dane do wystawienia faktury VAT oraz adres dostawy towaru, jeśli jest inny niż dane na fakturze,
g) formę płatności oraz sposób odbioru towaru,
h) oświadczenie Kupującego o otrzymaniu i zapoznaniu się z OWS,
i) datę sporządzenia zamówienia,
j) pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu.
2.6. Otrzymanie zamówienia przez Novoferm Polska Sp. z o.o. nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
2.7. Ważność zamówienia wymaga potwierdzenia go przez Novoferm Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej lub elektronicznej (faks, e-mail itp.). Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przyjęcia przez Novoferm Polska Sp. z o.o. zamówienia. Novoferm Polska Sp. z o.o. może nie przyjąć oferty lub przyjąć ją na zasadach określonych w art. 68 (1) k.c.
2.8. Termin realizacji zamówienia określa każdorazowo indywidualnie Novoferm Polska Sp. z o.o. w potwierdzeniu zamówienia. Powyższe terminy wiążą strony umowy pod warunkiem dostarczenia przez Kupującego w oznaczonym w potwierdzeniu terminie wszystkich niezbędnych do realizacji zlecenia materiałów i informacji niezbędnych do jego realizacji, zgodnych z wymogami technicznymi Novoferm Polska Sp. z o.o.
2.9. Termin realizacji zamówienia każdorazowo zaczyna swój bieg w momencie dostarczenia przez Kupującego pełnego kompletu materiałów i informacji niezbędnych do realizacji zlecenia. Fakt dostarczenia kompletu materiałów jest potwierdzany przez Novoferm Polska Sp. z o.o. pisemnie lub elektronicznie (list, faks, e-mail).
2.10. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia w potwierdzonym terminie, z przyczyn niezależnych od Novoferm Polska Sp. z o.o., Novoferm Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie wobec Kupującego niebędącego konsumentem prawo do przedstawienia oferty zastępczej.
2.11. W przypadku opóźnień w dostarczeniu materiałów i informacji, o których mowa powyżej, Novoferm Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedniego przesunięcia terminu realizacji danego zamówienia.

ARTYKUŁ 3. CENY / FAKTUROWANIE / WARUNKI I FORMA ROZLICZEŃ
3.1. Kupujący zapłaci Novoferm Polska Sp. z o.o. cenę określoną w oparciu o aktualne ceny katalogowe obowiązujące w Novoferm Polska Sp. z o.o., chyba że Strony w umowie ustalą inną cenę.
3.2. Ustalone/wynegocjowane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury, chyba że w trakcie przygotowania oferty posługiwano się cenami brutto.
3.3. Faktury VAT będą wystawiane przez Novoferm Polska Sp. z o.o. po zrealizowaniu zamówienia lub przed jego realizacją w przypadku faktur zaliczkowych.
3.4. Faktury będą wystawiane osobno dla każdego zamówienia.
3.5. Kupujący zapłaci Novoferm Polska Sp. z o.o. cenę w terminie oznaczonym na fakturze VAT, chyba że ustalony został na piśmie inny termin. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Novoferm Polska Sp. z o.o.
3.6. Novoferm Polska Sp. z o.o. może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.
3.7. Novoferm Polska Sp. z o.o. będzie uprawiony do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, w przypadku nie wywiązywania się przez Kupującego z warunków finansowych określonych w umowie.

ARTYKUŁ 4. DOSTAWY / ODBIÓR
4.1. Dostawy towaru do Kupującego są każdorazowo indywidualnie ustalane.
4.2. Plan transportów jest ustalany w cyklu tygodniowym.
4.3. Zgłoszenia dotyczące transportu na każdy następny tydzień są przyjmowane do czwartku bieżącego tygodnia. Plan transportu jest dostępny w piątek.
4.4. Na dwa dni przed planowaną dostawą Kupujący otrzymuje potwierdzenie transportu wraz z orientacyjną godziną dostawy i numerem telefonu kierowcy.
4.5. W przypadku Kupującego niebędącego konsumentem termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot zamówienia opuścił magazyn Novoferm Polska Sp. z o.o., względnie kiedy Kupujący został poinformowany o gotowości do wysyłki i odbioru.
4.6. Przekroczenie terminu dostawy nie może skutkować naliczaniem Novoferm Polska Sp. z o.o. odsetek ustawowych/umownych lub anulowaniem zamówionych dostaw.
4.7. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Kupującemu wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.
4.8. W przypadku Kupującego niebędącego konsumentem, jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które Novoferm Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,od dnia gotowości do wysyłki wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.

ARTYKUŁ 5. PROCEDURA REKLAMACYJNA
O ile nie ustalono inaczej w szczegółowych warunkach zamówienia:
5.1. Reklamacji podlega produkt posiadający wady fizyczne lub niezgodny z zamówieniem.
5.2. Wady części przedmiotu danego zamówienia nie uprawniają Kupującego, będącego przedsiębiorcą, do składania reklamacji co do całości dostawy.
5.3. Novoferm Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć otrzymaną od Kupującego reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Novoferm Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie dłuższym niż 14 dni, o czym zobowiązanym jest powiadomić Kupującego, wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
5.4. Z tytułu nienależytego wykonania umowy, Novoferm Polska Sp. z o.o. ponosi ograniczoną odpowiedzialność do wysokości wartości błędnie wykonanego przedmiotu umowy lub jego części.
5.5. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z Novoferm Polska Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
5.6. W przypadku składania reklamacji przez Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabył od Novoferm Polska Sp. z o.o. produkty dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej („konsument”), postępowanie reklamacyjne odbywa się na odmiennych zasadach niż wynikające z niniejszego artykułu. W takim przypadku postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie z regulacją wskazaną w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz. U. 141 poz. 1176).

ARTYKUŁ 6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
6.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umowy.
6.2. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.
6.3. Szczegółowe warunki zamówień mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.
6.4. Katalog produktów i usług oferowanych przez Novoferm Polska Sp. z o.o. oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
6.5. Przelew wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Novoferm Polska Sp. z o.o. jest wyłączony, chyba że Novoferm Polska Sp. z o.o. wyrazi zgodę na taki przelew pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6.6. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu OWS rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Novoferm Polska Sp. z o.o.

Warunki gwarancji produktów Novoferm

Wszystkie bramy i napędy Novoferm są produkowane zgodnie z wymogami systemu zarządzania jakością wg DIN ISO 9001.
Wszystkie systemy bram segmentowych spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, określone przez europejską normę produktową dla bram DIN EN 13241-1.
Wszystkie napędy są badane indywidualnie i w zestawach przez certyfikowane instytuty.
Certyfikat antywłamaniowy TÜV” został przyznany bramom Novoferm przez stowarzyszenie „Tore Turen Zargen”. Potwierdzona w testach (TÜV NORD CENT GmbH) jakość zabezpieczeń odpowiada normom określonym w niemieckich przepisach dotyczących wymogów antywłamaniowych.

Produkty dla domu - 10 i 5 lat gwarancji
brama segmentowa iso 45

 

Firma Novoferm Polska Sp. z o. o. udziela 10-letniej gwarancjina prawidłowe działanie bramy. Gwarancja na niektóre produkty wynosi 5 lat.
Warunkiem otrzymania gwarancji jest wykonanie montażu zgodnie z instrukcją przez wykwalifikowaną firmę montażową oraz regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych produktów.

Bramy segmentowe typu ISO 45 podlegają 10-letniej gwarancji, natomiast okleiny oraz powierzchnia satin gray podlegają 5-letniej gwarancji.

Zapewniamy, przy udokumentowaniu praw gwarancyjnych, następujące gwarancje na części do bram:

 • 5 lat na części mechaniczne napędu, silnik i sterowanie silnika,
 • 2 lata na części sterowania zdalnego i elementy osprzętu.
Karta gwarancyjna dla domu
Produkty dla biznesu - 3 lata gwarancji
brama rolowana

 

Firma Novoferm Polska Sp. z o. o. udziela 3-letniej gwarancji na prawidłowe działanie bramy.
Warunkiem otrzymania gwarancji jest wykonanie montażu zgodnie z instrukcją przez wykwalifikowaną firmę montażową oraz wykonanie co 3/6/12 miesięcy przeglądu serwisowego w zależności od intensywności eksploatacji produktów przemysłowych.

Gwarancją objęte są:

 • głowice sterujące
 • silniki
 • segmenty (odkształcenia)
 • prowadnice
 • rolki
 • zabezpieczenie przed pęknięciem linki, zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
 • zawiasy środkowe, zewnętrzne i górne uchwyty rolek
 • uszczelki dolne, górne, boczne, uszczelki okienne i drzwi przejściowych


Gwarancją nie są objęte:

 • części bram, które na skutek ich właściwości materiałowych lub rodzaju ich zastosowania podlegają zwiększonemu naturalnemu zużyciu np.: bezpieczniki, łożyska, sprężyny, linki i żarówki
 • produkty, w których dokonano napraw, zmian lub przeróbek przez osoby do tego nieuprawnione
 • mechaniczne uszkodzenia i wady nimi wywołane
Karta gwarancyjna dla biznesu
Potrzebujesz więcej informacji?